مهین مهرپرور

مهین مهرپرور (مدیر بازرگانی)

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی

سمت : مدیر بازرگانی

سوابق : 12 سال