نام و نام خانوادگی : سید علی باقری

تحصیلات : مهندس متالوژی ...

سمت : مدیرعامل ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل کوشکه باغی

تحصیلات : کارشناسی مواد ...

سمت : مدیر کنترل کیفی و مسئول آزمایشگاه ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : مهین مهرپرور

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی ...

سمت : مدیر بازرگانی ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : مرتضی کشاورز

تحصیلات : دیپلم ...

سمت : مسئول کارگاه ...

جزئیات